Jak nainstalovat Docker a Portainer

navody 11. čvc 2021

Ukážeme si jak nainstalovat Docker a Portainer. Pokud si toto čtete, tak určitě víte co tyto dvě věci znamenají, ale uděláme si malé opakování.

Docker
Docker je v informatice název pro otevřený software, jehož cílem je poskytnout jednotné rozhraní pro izolaci aplikací do kontejnerů v prostředí macOS, Linuxu i Windows.

Portainer
Portainer je jednoduché webové UI pro správu Vaších Docker instalací, případně Kubernetes clusterů.

Instalace

 • V první řadě provedeme apt update
  • apt-get update
 • Poté nainstalujeme prerekvizity
  • apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
 • Poté si stáhneme gpg klíč
  • curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
 • Do sources.list přidáme zdroj pro instalaci dockeru
  • echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
 • Nyní provedeme opět apt update a upgrade
  • apt-get update
  • apt-get upgrade
 • Nainstalujeme docker
  • apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
 • Instalaci dockeru si ověříme pomocí docker --version
 • Pro instalaci Portaineru si musíme vytvořit docker volume
  • docker volume create portainer_data
 • Poté si spustíme v dockeru kontejner, který bude obsahovat portainer, zároveň se vystaví patřičné porty
  • docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
 • Otevřeme si webové rozhraní portaineru
  • http://<ip>:9000
 • Otevře se nám průvodce první instalací, kde si nastavíme heslo a uživatele
 • Poté si zvolíme co chceme v Portaineru spravovat, my si nyní zvolíme Docker
  • Poté musíme kliknout na Connect
 • Pokud se vše povedlo správně, tak se zobrazí stránka, kde půjde vidět náš lokální docker, který když si rozklikneme, tak jej můžeme začít spravovat

Štítky

Výborně! Nyní jste odběrateli.
Výborně! Dokončete platbu pro plný přístup.
Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.
Úspěch! Váš účet je nyní plně aktivován, nyní máte přístup ke všemu obsahu!